പരിഭാഷകളും മൂലകവിതകളും

പരിഭാഷകള്‍ (Translations)

ഞാന്‍ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എല്ലാ പരിഭാഷകളുടെയും മൂലകവിതകള്‍ അതാതു കവിതയോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

റഷ്യന്‍ ടൈപ്പു ചെയ്യാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തന്ന തണുപ്പനു നന്ദി. റഷ്യന്‍ കവിതകള്‍ ഞാന്‍ ടൈപ്പു ചെയ്തില്ല. എങ്കിലും ഗൂഗിളില്‍ തെരയാന്‍ ഇതു സഹായകമായി.

പരിഭാഷകള്‍ ഇവിടെ കാണാം.