ഗുരുകുലസൂചിക

പലവക (General)

ഗുരുകുലം ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളുടെയും ഒരു സൂചിക ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണു്. ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും പോസ്റ്റുകള്‍ പ്രത്യേകമായി കാണാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റു കണ്ടുപിടിക്കാനോ, ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലെ പോസ്റ്റുകള്‍ ഒന്നിച്ചു വായിക്കാനോ ഇതു് ഉപയോഗിക്കാം.

ഇടത്തുവശത്തുള്ള സൈഡ്‌ബാറിലെ Posts – categorywise എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

വേര്‍ഡ്‌പ്രെസ്സില്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ കൂടാതെ വെബ്‌പേജുകളും സാദ്ധ്യമാണു്. ഈ പേജുകള്‍ക്കു് പോസ്റ്റുകളുടെ ഡാറ്റാബേസില്‍ നിന്നു് വിവരങ്ങള്‍ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഈ സൌകര്യം ഉപയോഗിച്ചാണു് ഈ സൂചിക ഉണ്ടാക്കിയതു്.

അതുപോലെ മലയാളം ബ്ലോഗുകളുടെ ബ്ലോഗ്‌റോള്‍ “മറ്റു മലയാളം ബ്ലോഗുകള്‍” എന്ന പേജിലും കാണാം.