പുതിയ ബ്ലോഗ്/വിഭാഗം: ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം

ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം (Meters)

ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗ് വിഭാഗം കൂടി – ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം. പദ്യത്തെ വാര്‍ക്കുന്ന വൃത്തങ്ങളെപ്പറ്റി.

പെരിങ്ങോടന്‍ കുറെക്കാലമായി പറയുന്നതാണു്. കൂടാതെ മറ്റു പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്.

വൃത്തം ഗണിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശ്യമില്ല. ചില വൃത്തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക, ഗണം തിരിക്കാതെ തന്നെ, ചൊല്ലി നോക്കി അവയെ തിരിച്ചറിയാന്‍ പരിശീലിപ്പിക്കുക, ആ വൃത്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പദ്യങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുക, അതിനോടു ചേരുന്ന ഭാവങ്ങളും പ്രാസങ്ങളും ഉദാഹരണസഹിതം വിശദീകരിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണു ലക്ഷ്യങ്ങള്‍. മലയാളത്തില്‍ വിശദീകരണങ്ങളും, ഇടയ്ക്കിടെ ഓഡിയോ ഫയലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. (എന്റെ ശബ്ദം ഇനിയും സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്നര്‍ത്ഥം :-()

എഴുതാനുള്ള ലേഖനങ്ങളും ഓഡിയോ ഫയലുകളും ഇതിനു വേണ്ടതുകൊണ്ടു് വളരെ കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയിലേ ഇവ ഉണ്ടാവൂ. (രണ്ടാഴ്ചയില്‍ ഒന്നോ മറ്റോ). Starting trouble മാറിക്കിട്ടാനാണു് ഈ പോസ്റ്റ്.

തുടക്കത്തില്‍ സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങള്‍ മാത്രമാണു് ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുന്നതു്. ഭാഷാവൃത്തങ്ങള്‍ കുറച്ചുകൂടി വലിയ വിഷയമാണു്. കൂടുതല്‍ വായനയും ആവശ്യമാണു്.