പല്ലും നാക്കും

സുഭാഷിതം

വാഗ്‌ജ്യോതിയിലെ ജിഹ്വേ പ്രമാണം ജാനീഹി… എന്ന ശ്ലോകം കണ്ടപ്പോള്‍ ഓര്‍മ്മവന്നതു്:

ഇതി പ്രാര്‍ത്ഥയതേ ദന്തോ
ഹേ ജിഹ്വേ! ബഹു മാ വദ
ത്വയാऽപരാധേ തു കൃതേ
സ്ഥാനഭ്രംശോ ഭവേന്മമ.

അര്‍ത്ഥം:

ദന്തഃ ഇതി പ്രാര്‍ത്ഥയതേ : പല്ലു് ഇപ്രകാരം പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു:
ഹേ ജിഹ്വേ! : അല്ലയോ നാക്കേ!
മാ വദ ബഹു : അധികം സംസാരിക്കരുതു്
ത്വയാ കൃതേ അപരാധേ : നീ ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തിനു്
മമ സ്ഥാനഭ്രംശഃ ഭവേത് : എനിക്കാണു സ്ഥാനഭ്രംശം വരുന്നതു്.

വേണ്ടാത്തതു പറഞ്ഞാല്‍ പല്ലു് ആരെങ്കിലും അടിച്ചു തെറിപ്പിക്കും എന്നര്‍ത്ഥം.


പരിഭാഷകള്‍:

 1. രാജേഷ് വര്‍മ്മ (ദോധകം):
  പല്ലുകള്‍ നാവൊടു ചൊല്ലുകയായ്‌, “നീ
  തെല്ലുകുറച്ചുരിയാടുക തോഴാ
  വല്ലതുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാല്‍
  തല്ലുകളേറ്റു കൊഴിഞ്ഞിടുമെങ്ങള്‍”
 2. ഉമേഷ് നായര്‍ (അനുഷ്ടുപ്പ്):
  പല്ലു ചൊല്ലുന്നു നാവോടായ്‌:
  “വല്ലാതൊന്നുമുരയ്ക്കൊലാ
  തെല്ലു കൂടുതല്‍ നീ ചൊന്നാല്‍
  പൊല്ലാപ്പാകുമെനിക്കെടോ”
 3. കുട്ടപ്പായി ചെറുപ്പത്തില്‍ പഠിച്ച ഒരു ശ്ലോകം (അനുഷ്ടുപ്പ്) അയച്ചു തന്നു.
  ചൊല്ലുന്നു പല്ലു, “ഹേ! നാവേ
  ചൊല്ലൊല്ലേറെയൊരിക്കലും
  നിന്റെ കുറ്റത്തിനെപ്പോഴും
  സ്ഥാനഭ്രംശമെനിക്കെടൊ”.
 4. സന്തോഷിന്റെ സര്‍പ്പിണി(പാന)യിലുള്ള പരിഭാഷ ഇവിടെ.