ഒരു പ്രണയഗീതം

English

ഈ പ്രണയദിനത്തില്‍ പത്തു കൊല്ലം മുമ്പു ഞാനെഴുതിയ ഒരു പ്രണയകവിത (rhyme എന്നു വിളിക്കുകയാണു ഭേദം) പ്രസിദ്ധീകരിക്കട്ടേ.

They say many a…


They say many a door
    Is there wide apart ;
But I found only one
    Which is through your heart.

They say many a music
    Will hold me for long ;
But I would be deaf
    Without your song.

They say many a dazzling
    Thing is around ;
But apart from your smile
    None I have found.

They say many a light
    Will guide me in the haze ;
But I found only two
    Which are under your brows.

They say many a dream
    Is worth for a view ;
But for me all are full of
    You, only you !