നൊസ്റ്റാൽജിയ

നര്‍മ്മം, നുറുങ്ങുചിന്തകള്‍

ഇപ്പോഴുള്ള നൊസ്റ്റാൽജിയയൊക്കെ എന്തു നൊസ്റ്റാൽജിയ? എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന നൊസ്റ്റാൽജിയയാണു നൊസ്റ്റാൽജിയ!

(ആശയം സ്വന്തമല്ല)