നവവത്സരാശംസകൾ!

പലവക (General)

ഈ പുതിയ വർഷം നിങ്ങൾക്കു്

ഇതു പോലെ

ജോലിയും കമ്പ്യൂട്ടറും ഇന്റർ‌നെറ്റും ബ്ലോഗിംഗും മാത്രമാകാതെ

ഇതു പോലെ

സ്നേഹവും സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞതാകട്ടേ എന്നു്

ആശംസിക്കുന്നു.