മാറ്റൊലി (Alexander Pushkin)

പരിഭാഷകള്‍ (Translations), റഷ്യന്‍ (Russian)

അലക്സാണ്ടര്‍ പുഷ്കിന്റെ അധികം പ്രശസ്തമല്ലാത്ത “എക്കോ” എന്ന കവിതയുടെ പരിഭാഷ (1989).

ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്‌ പരിഭാഷ ഇവിടെ കാണാം.

മൂലകവിതയിലെ അല്‍പവ്യത്യാസം മാത്രമുള്ള രണ്ടു വൃത്തങ്ങളെ കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാന്‍ വിയോഗിനിവൃത്തത്തിലെ വിഷമ-സമപാദങ്ങളൂടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിച്ചെടുത്തുപയോഗിച്ച ഒരു വൃത്തപരീക്ഷണം കൂടിയായിരുന്നു ഈ പരിഭാഷ.

പരിഭാഷ മൂലകവിത
ഇടിവെട്ടു മുഴങ്ങിടുമ്പൊഴും,
വനജീവികളാര്‍ത്തിടുമ്പൊഴും,
കുഴലിന്‍ വിളി കേട്ടിടുമ്പൊഴും,
കളവാണികള്‍ പാടിടുമ്പൊഴും,
Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
   വ്യതിരിക്തം, ചടുലം, മനോഹരം
   പ്രതിശബ്ദം ഗഗനത്തില്‍ നിന്നുമേ
   സ്ഫുടമുച്ചത്തിലുതിര്‍ത്തിടുന്നു നീ!
      На всякий звук
   Свой отклик в воздухе пустом
      Родишь ты вдруг.

ഇടി തന്നുടെ ഞെട്ടല്‍, കാറ്റു തന്‍
രുദിതം, പൊടിയുന്ന പാറ തന്‍
പതനം, നിജ ഗോക്കളേ വിളി-
ച്ചിടുവോരിടയന്റെ സംഭ്രമം, 

Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
   ഇവ കൈക്കൊണ്ടതിനുത്തരം ഭവാ –
   നുടനേ നല്‍കിലു, മാരുമേകിടാ
   തിരികെപ്പിന്നതു, മത്സഖേ, കവേ!
      И шлешь ответ;
   Тебе ж нет отзыва… Таков
      И ты, поэт!