യാത്രാമൊഴി (Sergei Esenin)

പരിഭാഷകള്‍ (Translations), റഷ്യന്‍ (Russian)

പ്രശസ്ത റഷ്യന്‍ കവി സെര്‍ഗെയ്‌ എസെനിന്‍ ആത്മഹത്യയ്ക്കു തൊട്ടുമുമ്പു്‌ എഴുതിയ കവിതയുടെ പരിഭാഷ. 1988-ല്‍ റഷ്യനില്‍ നിന്നു നേരിട്ടു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതു്‌.

പരിഭാഷ മൂലകവിത
വിട ചൊല്‍വു ഞാന്‍ നിന്നൊടെന്‍ തോഴ, നീയെന്റെ
ഹൃദയത്തിലെന്നുമുണ്ടല്ലോ
പിരിയാന്‍ വിധിച്ച വിധി തന്നെ നാമൊന്നു കൂ-
ടൊരുമിക്കുവാന്‍ വിധി നല്‍കും.

വിട, ഹസ്തദാനമി, ല്ലുരിയാട്ടമില്ല, നാം
പിരിയുന്നു, കണ്‍കള്‍ നിറയേണ്ട,
പുതുതല്ല മരണമീ ലോകത്തി, ലെങ്കിലും
പുതുമയുണ്ടോ ജീവിതത്തില്‍?
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей,-
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

വിക്കിപീഡിയയിലെ ഈ ലേഖനം എസെനിനെപ്പറ്റി കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കും. അതിന്റെ അവസാനത്തില്‍ ഇതിന്റെ മൂലകവിതയും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്‌ പരിഭാഷയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്‌.

എസെനിന്റെ മരണക്കുറിപ്പെന്നതില്‍ കൂടുതലായി കാര്യമായ മാഹാത്മ്യമില്ലാത്ത ഒരു കവിതയാണിതു്‌. എസെനിന്‍ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റഷ്യന്‍ കവിയാണെങ്കിലും, ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കവിത മാത്രമേ ഇതുവരെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ.