സ്മരണ (Vassily Zhukhovky)

പരിഭാഷകള്‍ (Translations), റഷ്യന്‍ (Russian)

റഷ്യന്‍ കവിയായിരുന്ന വാസിലി ഷുക്കൊവ്സ്കി(Vassily Zhukhovsky)യുടെ ഒരു കൊച്ചു കവിതയുടെ വലിച്ചുനീട്ടിയ പരിഭാഷ (1986):


ഭുവനത്തെയാനന്ദപൂര്‍ണ്ണമാക്കാ-
നൊരു ജീവിതം മൊത്തമാഗ്രഹിച്ച
പ്രിയരാം സതീര്‍ത്ഥ്യരെപ്പിന്നെയേതോ
നിമിഷത്തില്‍ ദുഃഖത്തൊടോര്‍ത്തിടുമ്പോള്‍
അഴലാര്‍ന്നു ചൊല്ലായ്ക: “മത്സഖാക്കള്‍
മൃതരായി, വിട്ടുപോയ്‌” എന്നു നിങ്ങള്‍;
പറയേണം നന്ദിയോടിപ്രകാരം:
“അവര്‍ വാണു നമ്മളൊത്തിത്ര നാളും!”

ഇതിന്റെ മൂലകവിത (Воспоминание – 1818):


О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
    Не говори с тоской: их нет;
    Но с благодарностию: были.