കുന്നിക്കുരു

സുഭാഷിതം

വിവരമില്ലാത്തവന്റെ അഹങ്കാരം:

ഇന്ദ്രനീലേ ന രാഗോऽസ്തി
പദ്മരാഗേ ന നീലിമാ
ഉഭയം മയി ഭാതീതി
ഹന്ത ഗുഞ്ജാ വിജൃംഭതേ

അര്‍ത്ഥം:

ഇന്ദ്രനീലേ രാഗഃ ന അസ്തി : ഇന്ദ്രനീലത്തില്‍ ചുവപ്പില്ല
പദ്മരാഗേ നീലിമാ ന (അസ്തി) : പദ്മരാഗത്തില്‍ നീലയില്ല
ഉഭയം മയി ഭാതി ഇതി : ഇതു രണ്ടും എന്നിലുണ്ടു് എന്നു്
ഹന്ത, ഗുഞ്ജാ വിജൃംഭതേ : കുന്നിക്കുരു അഹങ്കരിക്കുന്നു.

നീലനിറമുള്ള ഇന്ദ്രനീലവും ചുവന്ന നിറമുള്ള പദ്മരാഗവും വിലയേറിയ രത്നങ്ങളാണു്. രണ്ടു നിറവുമുള്ള കുന്നിക്കുരുവാകട്ടേ, തീരെ വില കുറഞ്ഞതും.

എക്കാലത്തും പ്രസക്തമായ ഒരു ഉപാലംഭം. ഇത്തരം കുന്നിക്കുരുക്കളെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാഹിത്യചര്‍ച്ചകളിലും ധാരാളം കാണാം.