സർ‌വ്വജ്ഞന്റെ ചൊവ്വാദോഷങ്ങൾ – അനുബന്ധം

ചുഴിഞ്ഞുനോക്കല്‍, ജ്യോത്സ്യം, ഭാരതീയഗണിതം (Indian Mathematics)

സർവ്വജ്ഞന്റെ ചൊവ്വാദോഷങ്ങൾ, ആളു നോക്കി മാറുന്ന യോജന എന്നീ പോസ്റ്റുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളുടെ റെഫറൻസുകൾ ചേർക്കാനുള്ള പോസ്റ്റാണു്‌ ഇതു്‌. ഇതിന്റെ പണി മുഴുവനായിട്ടില്ല. സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചു്‌ ഇതിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും.ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി

 1. ആര്യഭടീയം ഗോളപാദത്തിലെ ആറാം ശ്ലോകം:

  വൃത്തഭപഞ്ജരമദ്ധ്യേ
  കക്ഷ്യാപരിവേഷ്ടിതഃ ഖമദ്ധ്യഗതഃ
  മൃജ്ജലശിഖിവായുമയോ
  ഭൂഗോളഃ സർ‌വ്വതോവൃത്തഃ

 2. പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക (വരാഹമിഹിരൻ) 13.1:

  പഞ്ചമഹാഭൂതമയ-
  സ്താരാഗണപഞ്ജരേ മഹീഗോളഃ
  ഖേഽയസ്കാന്താന്തസ്ഥോ
  ലോഹ ഇവാവസ്ഥിതോ വൃത്തഃ

 3. ബ്രാഹ്മസ്ഫുടസിദ്ധാന്തം (ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ) ഗോള 2:

  ശശിബുധഭൃഗുരവികുജഗുരു-
  ശനികക്ഷ്യാവേഷ്ടിതോ ഭകക്ഷ്യാന്തഃ
  ഭൂഗോളഃ സത്ത്വാനാം
  ശുഭാശുഭൈഃ കർമ്മഭിരുപാത്തഃഗ്രഹങ്ങൾ പല ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നാലുള്ള ഫലങ്ങൾ – വരാഹമിഹിരന്റെ ബൃഹജ്ജാതകത്തിൽ (ഹോര) നിന്നു്

 1. ചൊവ്വ (കുജൻ)

  ലഗ്നേ കുജേ ക്ഷതതനുർധനഗേ കദന്നോ
  ധർമ്മേഽഘവാൻ ദിനകരപ്രതിമോഽന്യസംസ്ഥഃ (18:6)

  ലഗ്നേ കുജേ ക്ഷതതനുഃ : ചൊവ്വ ലഗ്നത്തിൽ നിന്നാൽ ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാകും.
  ധനഗേ കദന്നഃ : രണ്ടിൽ നിന്നാൽ ചീത്ത ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നവനാകും
  ധർമ്മേ അഘവാൻ : ഒമ്പതിൽ നിന്നാൽ പാപിയായിരിക്കും
  അന്യസംസ്ഥഃ ദിനകരപ്രതിമഃ : ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂര്യനെപ്പോലെ തന്നെ ഫലം.
 2. ബുധൻ

  വിദ്വാൻ ധനീ പ്രബലപണ്ഡിതമന്ത്ര്യശത്രുഃ
  ധർമ്മജ്ഞവിശ്രുതഗുണഃ പരതോർക്കവത് ജ്ഞേ. (18:6)

  ജ്ഞേ : ബുധൻ (ലഗ്നം മുതൽ എട്ടു വരെ നിന്നാൽ യഥാക്രമം)
  വിദ്വാൻ : വിദ്വാൻ (1)
  ധനീ : ധനമുള്ളവൻ (2)
  പ്രബല : ബലമുള്ളവൻ (3)
  പണ്ഡിത : പണ്ഡിതൻ (4)
  മന്ത്രി : മന്ത്രി (5)
  അശത്രുഃ : ശത്രുവില്ലാത്തവൻ (6)
  ധർമ്മജ്ഞ : ധർമ്മജ്ഞൻ (7)
  വിശ്രുതഗുണഃ : പ്രസിദ്ധമായ ഗുണങ്ങളുള്ളവൻ (8) (എന്നിവ ഫലം.)
  പരതഃ അർക്ക-വത് : ബാക്കിയുള്ളവയിൽ സൂര്യനെപ്പോലെ.
 3. ശുക്രൻ

  സ്മരനിപുണഃ സുഖിതശ്ച വിലഗ്നേ
  പ്രിയകലഹോഽസ്തഗതേ സുരതേപ്സുഃ
  തനയഗതേ സുഖിതോ ഭൃഗുപുത്രേ
  ഗുരുവദതോഽന്യഗൃഹേ സധനോഽന്ത്യേ (18:8)

  ഭൃഗുപുത്രേ : ശുക്രൻ
  വിലഗ്നേ സ്മരനിപുണഃ സുഖിതഃ : ലഗ്നത്തിൽ കാമശാസ്ത്രത്തിൽ സമർത്ഥനും സുഖമുള്ളവനും
  അസ്തഗതേ പ്രിയകലഹഃ സുരത-ഈപ്സുഃ : ഏഴിൽ കലഹപ്രിയനും സുരതത്തിൽ അത്യാഗ്രഹമുള്ളവനും
  തനയഗതേ സുഖിതഃ : അഞ്ചിൽ സുഖമുള്ളവനും
  അന്ത്യേ സധനഃ : പന്ത്രണ്ടിൽ ധനമുള്ളവനും
  അന്യഗൃഹേ ഗുരുവദതഃ : ബാക്കി ഭാവങ്ങളിൽ വ്യാഴത്തെപ്പോലെ
 4. വ്യാഴം (ഗുരു)

  വിദ്വാൻ സുവാക്യഃ കൃപണഃ സുഖീ ച
  ധീമാനശത്രുഃ പിതൃതോഽധികശ്ച
  നീചസ്തപസ്വീ സധനഃ സലോഭോ
  ഖലശ്ച ജീവേ ക്രമശോ വിലഘ്നാത് (18:7)

  ജീവഃ വിലഘ്നാത് : വ്യാഴം ലഗ്നം തൊട്ടു നിന്നാൽ
  ക്രമശഃ : യഥാക്രമം
  വിദ്വാൻ : (ലഗ്നത്തിൽ) വിദ്വാൻ
  സുവാക്യഃ : (രണ്ടിൽ) നന്നായി സംസാരിക്കുന്നവൻ
  കൃപണഃ (ച) : (മൂന്നിൽ) ദാനം ചെയ്യാത്തവൻ
  സുഖീ : (നാലിൽ) സുഖി
  ധീമാൻ : (അഞ്ചിൽ) ബുദ്ധിമാൻ
  അശത്രുഃ : (ആറിൽ) ശത്രുവില്ലാത്തവൻ
  പിതൃതഃ അധികഃ (ച) : (ഏഴിൽ) പിതാവിനെക്കാളും വലുതായവൻ
  നീചഃ : (എട്ടിൽ) നീചൻ
  തപസ്വീ : (ഒമ്പതിൽ) തപസ്വി
  സ-ധനഃ : (പത്തിൽ) ധനമുള്ളവൻ
  സ-ലോഭഃ : (പതിനൊന്നിൽ) ലോഭമുള്ളവൻ
  ഖലഃ (ച) : (പന്ത്രണ്ടിൽ) ഏഷണിക്കാരൻ
  : (എന്നിവ ഫലം)
 5. ശനി

  അദൃഷ്ടാർത്ഥോ രോഗീ മദനവശഗോഽത്യന്തമലിനഃ
  ശിശുത്വേ പീഡാർത്തഃ സവിതൃസുതലഗ്നേഽത്യലസവാക്
  ഗുരുസ്സ്വർക്ഷോച്ചസ്ഥേ നൃപതിസദൃശോ ഗ്രാമപുരപഃ
  സുവിദ്വാംശ്ചാർവ്വംഗോ ദിനകരസമോഽന്യത്ര കഥിതഃ (18:9)

  സവിതൃസുതലഗ്നേ : ശനി ലഗ്നത്തിലാണെങ്കിൽ
  അദൃഷ്ടാർത്ഥഃ : ധനം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും
  രോഗീ : രോഗിയും
  മദനവിവശഃ : കാമാർത്തനും
  അത്യന്തമലിനഃ : വൃത്തികെട്ടവനും
  ശിശുത്വേ പീഡാർത്തഃ : ബാല്യത്തിൽ രോഗമുള്ളവനും
  അതി അലസവാക് : വളരെ അലസമായി സംസാരിക്കുന്നവനും
  : (ആയിരിക്കും. എന്നാൽ)
  ഗുരുഃ-സ്വ-ഋക്ഷ-ഉച്ച-സ്ഥേ : വ്യാഴത്തിന്റെ സ്വക്ഷേത്രമോ ഉച്ചക്ഷേത്രമോ ആയാൽ
  നൃപതി-സദൃശഃ : രാജാവിനെപ്പോലെയുള്ളവനും
  ഗ്രാമ-പുര-പഃ : ഗ്രാമങ്ങളുടെയും പട്ടണങ്ങളുടെയും അധിപനും
  സുവിദ്വാൻ ച : വിദ്വാനും
  അർവ്വംഗഃ : സുന്ദരനും (ആയിരിക്കും)
  അന്യത്ര കഥിതഃ ദിനകരസമഃ : ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂര്യനെപ്പോലെ
 6. സൂര്യൻ (ആദിത്യൻ)

  മുകളിൽ പറഞ്ഞ പല ഫലങ്ങളിലും സൂര്യൻ പല ഭാവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ഫലത്തിന്റെ റെഫറൻസുള്ളതിനാൽ അതും താഴെ.

  മതിവിക്രമവാംസ്തൃതീയഗേഽർക്കേ
  വിസുഖഃ പീഡിതമാനസശ്ചതുർത്ഥേ
  അസുതോ ധവവർജ്ജിതസ്ത്രികോണേ
  ബലവാൻ ശത്രുജിതശ്ച ശത്രുയാതേ. (18:2)

  സ്ത്രീഭിർഗതഃ പരിഭവം മതഗേ പതംഗേ
  സ്വല്പാത്മജോ നിധനഗേ വികലേക്ഷണശ്ച
  ധർമ്മേ സുതാർത്ഥസുഖഭാക് ശ്രുതശൗര്യഭാക് ഖേ
  ലാഭേ പ്രഭൂതധനവാൻ പതിതസ്തു രിഃഫേ (18:3)

  3: ബുദ്ധിമാൻ, പരാക്രമശാലി
  4: ദുഃഖിതൻ, മനസ്സിൽനു് ആധിയുള്ളവൻ
  5: പുത്രനില്ലാത്തവൻ
  6: ബലവാൻ, ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവൻ

  7: സ്ത്രീജനങ്ങളാൽ അപമാനിതൻ
  8: സന്താനം കുറവു്, കാഴചക്കുറവു്
  9: പുത്രന്മാരും ധനവും സുഖവും ഉണ്ടാവും.
  10: ശ്രുതികൾ പഠിച്ചവൻ, ശൗര്യത്തോടു കൂടിയവൻ
  11: വലിയ ധനവാൻ
  12: ജാതിഭ്രംശം വരും

ഗ്രഹങ്ങൾ പല ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നാലുള്ള ഫലങ്ങൾ – മന്ത്രേശ്വരന്റെ ഫലദീപികയിൽ നിന്നു്

 1. ചൊവ്വ (കുജൻ)

  ക്ഷതതനുരതിക്രൂരോഽല്പായുസ്തനൗ ഘനസാഹസീ
  വചസി വിമുഖോ നിർ‌വിദ്യാർത്ഥഃ കുജേ കുജനാശ്രിതഃ
  സുഗുണധനവാഞ്ഛൂരോഽധൃഷ്യഃ സുഖീ വ്യനുജോഽനുജേ
  സുഹൃദി വിസുഹൃന്മാതൃക്ഷോണീസുഖാലയവാഹനഃ (8:8)

  കുജേ : ചൊവ്വ
  തനൗ : ലഗ്നത്തിൽ നിന്നാൽ
  ക്ഷതതനുഃ : ദേഹത്തു മുറിവുള്ളവനും
  അതിക്രൂരഃ : വളരെ ക്രൂരനും
  അല്പായുഃ : അല്പായുസ്സും
  ഘന-സാഹസീ : സാഹസികനും (ആയിരിക്കും)
  :
  വചസി : രണ്ടിൽ നിന്നാൽ
  വിമുഖഃ : വിരൂപനും
  നിർ‌-വിദ്യ-അർത്ഥഃ : വിദ്യയും ധനവും ഇല്ലാത്തവനും
  കു-ജന-ആശ്രിതഃ : ചീത്ത ജനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവനും (ആയിരിക്കും)
  :
  അനുജേ : മൂന്നിൽ നിന്നാൽ
  സു-ഗുണ-ധനവാൻ : നല്ല ഗുണങ്ങളും ധനവും ഉള്ളവനും
  ശൂരഃ : ശൂരനും
  അധൃഷ്യഃ : തോൽ‌പ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവനും
  സുഖീ : സുഖമുള്ളവനും
  വി-അനുജഃ : സഹോദരന്മാരില്ലാത്തവനും (ആയിരിക്കും)
  :
  സുഹൃദി : നാലിൽ നിന്നാൽ
  വിസുഹൃത്-മാതൃ-ക്ഷോണീ-സുഖ-ആലയ-വാഹനഃ : സുഹൃത്തുക്കൾ, അമ്മ, ഭൂമി, സുഖം, വീടു്, വാഹനം ഇവ ഇല്ലാത്തവനും (ആയിരിക്കും)

  വിസുഖതനയോഽനർ‌ത്ഥപ്രായഃ സുതേ പിശുനോഽല്പധീഃ
  പ്രബലമദനഃ ശ്രീമാൻ ഖ്യാതോ രിപൗ വിജയീ നൃപഃ
  അനുചിതകരോ രോഗാർത്തോഽസ്തേഽധ്വഗോ മൃതദാരവാൻ
  കുതനുരധനോല്പായുശ്ഛിദ്രേ കുജേ ജനനിന്ദിതഃ (8:9)

  കുജേ : ചൊവ്വ
  സുതേ : അഞ്ചിൽ നിന്നാൽ
  വി-സുഖ-തനയഃ : സുഖവും മക്കളും ഇല്ലാത്തവനും
  അനർ‌ത്ഥപ്രായഃ : ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കുളമാക്കുന്നവനും
  പിശുനഃ : പിശുക്കനും
  അല്പധീഃ : ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവനും
  :
  രിപൗ : ആറിൽ നിന്നാൽ
  പ്രബലമദനഃ : കാമകലാവിദഗ്ദ്ധനും
  ശ്രീമാൻ : ഐശ്വര്യമുള്ളവനും
  ഖ്യാതഃ : പ്രശസ്തനും
  വിജയീ : ജയിക്കുന്നവനും
  നൃപഃ : രാജാവും
  :
  അസ്തേ : ഏഴിൽ നിന്നാൽ
  അനുചിതകരഃ : ഉചിതമല്ലാത്തതു ചെയ്യുന്നവനും
  രോഗാർത്തഃ : രോഗാർത്തനും
  അധ്വഗഃ : യാത്ര ചെയ്യുന്നവനും
  മൃതദാരവാൻ : ഭാര്യ മരിച്ചവനും
  :
  ഛിദ്രേ : എട്ടിൽ നിന്നാൽ
  കു-തനുഃ : ചീത്ത ശരീരമുള്ളവനും
  അധനഃ : ധനമില്ലാത്തവനും
  അല്പായുഃ : ആയുസ്സു കുറഞ്ഞവനും
  ജന-നിന്ദിതഃ : ആളുകൾ നിന്ദിക്കുന്നവനും (ആയിരിക്കും)
 2. ബുധൻ

  ദീർഘായുർ‌ജന്മനി ജ്ഞേ മധുരചതുരവാക് സർ‌വ്വശാസ്ത്രാർത്ഥബോധഃ (8:11)
  ….
  സിദ്ധാരംഭഃ സുവിദ്യാബലമതിസുഖസത്കർമ്മസത്യാന്വിതഃ ഖേ (8:13)

  വളരെ സുഖം, നല്ല കർമ്മം, സത്യം ഇവ ഉള്ളവനും (ആയിരിക്കും)

  ജ്ഞേ ജന്മനി : (ബുധൻ) ലഗ്നത്തിൽ ആണെങ്കിൽ
  ദീർഘായുഃ : ദീർഘായുസ്സുള്ളവനും
  മധുര-ചതുര-വാക് : മധുരമായും സമർത്ഥമായും സംസാരിക്കുന്നവനും
  സർ‌വ്വ-ശാസ്ത്ര-അർത്ഥ-ബോധഃ : എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിലും വിവരമുള്ളവനും (ആയിരിക്കും)
  :
  ഖേ : (ബുധൻ) പത്തിൽ ആണെങ്കിൽ
  സിദ്ധ-ആരംഭഃ : നടക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നവനും
  സു-വിദ്യാ-ബലം : നല്ല വിദ്യയും ബലവും ഉള്ളവനും
  അതി-സുഖ-സത്കർമ്മ-സത്യ-അന്വിതഃ :
 3. ശുക്രൻ

  തനൗ സുതനുദൃക്പ്രിയഃ സുഖിനമേവ ദീർഘായുഷം
  കരോതി കവിരർഥഗഃ കവിമനേകവിത്താന്വിതം ….(8:17)

  കവിഃ : ശുക്രൻ
  തനൗ : ലഗ്നത്തിൽ നിന്നാൽ
  സു-തനു-ദൃക്-പ്രിയഃ സുഖിനം : നല്ല ശരീരവും കാഴ്ചയും ആരോഗ്യവും സുഖവും ഉള്ളവനും
  ഏവ ദീർഘായുഷം : ദീർഘായുസ്സുള്ളവനും
  :
  അർഥഗഃ : രണ്ടിൽ നിന്നാൽ
  കവിം അനേക-വിത്ത-അന്വിതം : കവിയും വളരെ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നവനും (ആയിരിക്കും)
 4. വ്യാഴം (ഗുരു)

  …വാഗ്മീ ഭോജനസാരവാംശ്ച സുമുഖോ വിത്തേ ധനീ കോവിദഃ… (8:14)

  വിത്തേ : (വ്യാഴം) രണ്ടിൽ നിന്നാൽ
  വാഗ്മീ : വാഗ്മിയും
  ഭോജന-സാരവാൻ ച : ഭക്ഷണത്തിന്റെ സാരം അറിയുന്നവനും
  സുമുഖഃ : സുമുഖനും
  ധനീ : ധനികനും
  കോവിദഃ : സമർത്ഥനും (ആയിരിക്കും)
 5. ശനി

  സ്വോച്ചേ സ്വകീയഭവനേ ക്ഷിതിപാലതുല്യോ
  ലഗ്നാഽർക്കജേ ഭവതി ദേശപുരാധിനാഥഃ
  ശേഷേഷു ദുഃഖപരിപീഡിത ഏവ ബാല്യേ
  ദാരിദ്ര്യസുഃഖവശഗോ മലിനോഽലസശ്ച (8:20)

  ലഗ്ന-അർക്കജേ : ശനി ലഗ്നത്തിൽ നിന്നാൽ
  സ്വ-ഉച്ചേ സ്വകീയ-ഭവനേ : അതു്‌ ഉച്ചത്തിലോ സ്വക്ഷേത്രത്തിലോ ആയാൽ
  ക്ഷിതി-പാല-തുല്യഃ : രാജാവിനു തുല്യനായ
  ദേശ-പുര-അധി-നാഥഃ : നാടുകളുടെയും പട്ടണങ്ങളുടെയും നാഥനാകും.
  ശേഷേഷു : ബാക്കിയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ
  ദുഃഖ-പരി-പീഡിതഃ ഏവ ബാല്യേ : ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ ദുഃഖം കൊണ്ടു പീഡിതനും
  ദാരിദ്ര്യ-ദുഃഖ-വശഗഃ : ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടു വലഞ്ഞവനും
  മലിനഃ : മലിനനും
  അലസഃ ച : അലസനും
  ഭവതി : ആയിരിക്കും

  വിമുഖമധനമർഥേഽന്യായവന്തം ച പശ്ചാ-
  ദിതരജനപദസ്ഥം യാനഭോഗാർഥയുക്തം
  വിപുലമതിമുദാരം ദാരസൗഖ്യം ച ശൗര്യേ
  ജനയതി രവിപുത്രശ്ചാലസം വിക്ലവം ച (8:21)

  രവി-പുത്രഃ : ശനി
  അർഥേ : രണ്ടിൽ നിന്നാൽ
  വിമുഖം : വിരൂപനും
  അധനം : ധനമില്ലാത്തവനും
  അന്യായവന്തം ച : അന്യായം ചെയ്യുന്നവനും
  പശ്ചാത് : വയസ്സുകാലത്തു്‌
  ഇതര-ജന-പദ-സ്ഥം : അന്യനാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവനും
  യാന-ഭോഗ-അർഥ-യുക്തം : വാഹനവും ആഡംബരവും ധനവും ഉള്ളവനും ആകും.

  ശനൈശ്ചരേ മൃതിസ്ഥിതേ മലീമസോഽർ‌ശസോഽവസുഃ
  കരാളധീർ‌ബുഭുക്ഷിതഃ സുഹൃജ്ജനാവമാനിതഃ (8:23)

  ശനൈശ്ചരേ മൃതിസ്ഥിതേ : ശനി എട്ടിൽ നിന്നാൽ
  മലീമസഃ : വൃത്തികെട്ടവനും
  അർശസഃ : മൂലക്കുരു ഉള്ളവനും
  അവസുഃ : ധനമില്ലാത്തവനും
  കരാള-ധീഃ : ക്രൂരനും
  ബുഭുക്ഷിതഃ : എപ്പോഴും വിശപ്പുള്ളവനും
  സുഹൃത്-ജന-അവമാനിതഃ : കൂട്ടുകാർ മാനിക്കാത്തവനും (ആകും)