അഹോ രൂപമഹോ സ്വരം!

സുഭാഷിതം

അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പ്രശംസിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകം:

ഉഷ്ട്രാണാം ച വിവാഹേഷു
ഗീതം ഗായന്തി ഗര്‍ദ്ദഭാഃ
പരസ്പരം പ്രശംസന്തേ
അഹോ രൂപ, മഹോ സ്വരം!

അര്‍ത്ഥം:

ഉഷ്ട്രാണാം വിവാഹേഷു : ഒട്ടകങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനു്
ഗര്‍ദ്ദഭാഃ ഗീതം ഗായന്തി : കഴുതകള്‍ പാട്ടു പാടുന്നു
പരസ്പരം പ്രശംസന്തേ : (അവര്‍ എന്നിട്ടു്) പരസ്പരം പ്രശംസിക്കുന്നു:
“അഹോ രൂപം!” : “എന്തൊരു രൂപം! (എന്തൊരു സൌന്ദര്യം!)”
“അഹോ സ്വരം!” : “എന്തൊരു സ്വരം!”

അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ആരെങ്കിലും പ്രശംസിക്കുന്നതു കാണുമ്പോള്‍ കാച്ചാല്‍ കൊള്ളാം: “അഹോ രൂപം, അഹോ സ്വരം!”

(കേള്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കു മനസ്സിലായില്ലെങ്കില്‍ ഇതു ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ :-))

ഇനി വിശാലനെ അരവിന്ദനും അരവിന്ദനെ വിശാലനും പൊക്കുന്നതു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ വേണം എനിക്കിതു കാച്ചാന്‍…