മര്‍ക്കടസ്യ സുരാപാനം…

സുഭാഷിതം

കമന്റുകളില്‍ പല തവണ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം. ഇവിടെക്കിടക്കട്ടേ.

മര്‍ക്കടസ്യ സുരാപാനം
മദ്ധ്യേ വൃശ്ചികദംശനം
തന്മദ്ധ്യേ ഭൂതസഞ്ചാരം
കിം ബ്രൂമോ വൈകൃതം സഖേ?

അര്‍ത്ഥം:

സഖേ, : സുഹൃത്തേ,
മര്‍ക്കടസ്യ : കുരങ്ങന്റെ
സുരാപാനം : കള്ളുകുടി
മദ്ധ്യേ വൃശ്ചികദംശനം : (അതു പോരാഞ്ഞു) മൂട്ടില്‍ തേളു കുത്തിയതു്
തന്മദ്ധ്യേ ഭൂതസഞ്ചാരം : (അതും പോരാഞ്ഞു) ബാധ കൂടിയതു്
വൈകൃതം കിം ബ്രൂമഃ : കോലാഹലം എന്തു പറയാന്‍?

സ്വതേ തന്നെ ബഹളക്കാരനായ കുരങ്ങന്‍ കള്ളുകുടിച്ചാല്‍ എങ്ങനെയിരിക്കും? പോരാത്തതിനു മൂട്ടില്‍ തേളു കുത്തിയാലോ? അതും പോരാത്തതിനു അവനെ ഭൂതം ബാധിച്ചാലോ?

ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലാത്ത ബഹളത്തിനെ പരാമര്‍ശിക്കാന്‍ സാധാരണയായി പറയുന്ന ശ്ലോകം. തങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെപ്പറ്റി ഇതു പറയാത്ത മലയാളാദ്ധ്യാപകര്‍ കുറയും.


എന്റെ തന്നെ ഒരു പരിഭാഷ:

കള്ളു മോന്തും കുരങ്ങന്റെ
മൂട്ടില്‍ തേളു കടിച്ചതും
ബാധ കൂടിയതും പാര്‍ത്താല്‍
എന്തു വൈകൃതമെന്‍ സഖേ?